Franjevački muzej Vukovar

Upit za ponudu izvođenja radova na rekonstrukciji i nadogradnji postojećeg sustava grijanja Franjevačkog samostana Vukovar

Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg sustava grijanja Franjevačkog samosana Vukovar prema Glavnom projektu (strojarski projekt termotehničke instalacije) – u prilogu je specifikacija radova i materijala, tj. troškovnik kojega treba ispuniti.

Razdoblje provedbe radova:

Početak izvođenja radova slijedi nakon potpisa Ugovora o izvođenju radova i pisanog naloga naručitelja radova o početku izvođenja radova s obzirom na vremenske prilike i predmet nabave, a završava 30. srpnja 2023. godine.

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

  1. Ponudu sa specifikacijom cijene izraženeu EURbez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i s PDV-om.
  2. Rok valjanosti ponude od najmanje 90dana.
  3. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da je registriran za djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave.
  4. Referentna lista klijenata i preslika potvrde za najmanje dva ovlaštena ugovaratelja o dobro izvršenim ugovorima.
  5. Potvrda o obilasku objekta

Predmet upita ili nabave su rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg sustava grijanja.

Lokacijaizvođenja radova je Samostanska 5, 32000 Vukovar

Pregled na licu mjesta

Naručitelj obvezno predviđa obilazak terena ili dolazak na lice mjesta. Naručitelj će Ponuditelju izdati potvrdu o obilasku objekta, te se potvrda prilaže natječajnoj dokumentaciji.

Jezik ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ljdudski resursi      

Ponuditelj je dužan dokazati kompetentnost za izvođenje predmetnih radova s određenim brojem ljudi po stručnoj osposobljenosti

Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda: 15 dana, datum i sati.

Ponuda se dostavlja  na adresu sjedišta Naručitelja: Samostanska 5, 32000 Vukovar sa naznakom „Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg sustava grijanja“ – ponuda.

Pisani oblik ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom, a predaje se u izvorniku. Predaje se jedan original ponude.

Naručitelj, ukoliko smatra potrebnim, može zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju. Ovaj zahtjev Naručitelj je obvezan uputiti najkasnije tijekom petog (5.) dana od isteka roka za dostavu ponuda, aPonuditelj je dužan dostaviti dodatnu dokumentaciju najkasnije tijekom petog (5) od dana zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Izvođač je obvezan izvršiti radove sukladno:

1.         Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13)

2.         Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

3.         Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14 i 44/17)

4.         Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015)

Količina i tehničke specifikacije

Količina predmeta upita ili nabave je definirana u troškovniku. U troškovniku je za sve proizvode kojima uz navođenje tipa stoji dodatak „ili jednakovrijedno” tj. ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod i u tom slučaju mora na za to predviđenim mjestima u troškovniku pojedine grupe predmeta nabave prema odgovarajućim stavkama navesti podatke o tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi.

Ponuditelj je u troškovniku dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i s PDV-om.

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu predati jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku

bjanco zadužnice od 10 %. s naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude -Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg sustava grijanja.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude stavljene u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika.

Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko Ponuditelj:

–           odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

–           dostavi neistinite podatke,

–           ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike ukoliko isti budu od njega zatraženi,

–           odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka ponuda koje završava dostavom Odluke o odabiru i potpisom ugovora, odnosno, Odluke o poništenju.

Naručitelj može isključiti iz nadmetanja sve ponuditelje koji ne dostave zatraženo jamstvo odnosno sve ponude koje sadrže jamstvo koje nije valjano i nije u skladu s navodima u ovoj dokumentaciji. 

Rok izvršenja radova:

Rok izvršenja radova iznosi 90 dana od potpisa ugovora o izvođenju radova, a jamstveni rok za izvedene radove je 24 mjeseca.

U slučaju kašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, Naručitelj je ovlašten na naplatu ugovorne kazne, odnosno naplatu jamstva za uredno izvršenje Ugovora o izvođenju radova.

Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o izođenju radova. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi, te po toj osnovi nema pravo na dodatna potraživanja od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno najbolje ponude donosi Odbor za odabir najbolje ponude. Investitor nije u obvezi prihvatiti ponude niti jednog Ponuditelja bez dodatnog obrazloženja.

Rok za donošenje odluke o odabiru je najkasnije tijekom petnaestog (15.) dana od isteka  roka za dostavu ponuda.

Osoba zadužena za koordinaciju i praćenju ponuda je fra Ivica Jagodić, ekonom. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će e u pisanom obliku elektronički (ivica.jagodic@ofm.hr) i telefonom (098 19 66 66 4).