Franjevački muzej Vukovar

Upit za ponudu izvođenja radova na ugradnji zrakom hlađene dizalice topline Franjevačkog samostana Vukovar (Dom sv. Franje).

Upit za ponudu izvođenja radova na ugradnji zrakom hlađene dizalice topline Franjevačkog samostana Vukovar (Dom sv. Franje).

Radovi obuhvaćaju komponentu:

Ugradnja zrakom hlađene dizalice topline Franjevačkog samosana Vukovar (Dom sv. Franje) – u prilogu je specifikacija radova i materijala, tj. troškovnik kojega treba ispuniti.

Razdoblje provedbe radova:

Početak izvođenja radova slijedi nakon potpisa Ugovora o izvođenju radova s obzirom na vremenske prilike i predmet nabave, a završava 30. listopada 2023. godine.

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

  1. Ponudu sa specifikacijom cijene izražene u EUR  bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i s PDV-om.
  2. Rok valjanosti ponude od najmanje 60 dana.
  3. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da je registriran za djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave.
  4. Referentna lista klijenata i preslika potvrde za najmanje dva ovlaštena ugovaratelja o dobro izvršenim ugovorima.

Predmet upita ili nabave su ugradnja zrakom hlađene dizalice topline

Lokacija izvođenja radova je Samostanska 5 (Šamac 1), 32000 Vukovar

Jezik ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda: 10 dana, datum i sati.

Ponuda se dostavlja  na adresu sjedišta Naručitelja: Samostanska 5, 32000 Vukovar sa naznakom „Ugradnja zrakom hlađene dizalice topline“ – ponuda.

Pisani oblik ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom, a predaje se u izvorniku. Predaje se jedan original ponude.

Naručitelj, ukoliko smatra potrebnim, može zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju. Ovaj zahtjev Naručitelj je obvezan uputiti najkasnije tijekom petog (5.) dana od isteka roka za dostavu ponuda, a Ponuditelj je dužan dostaviti dodatnu dokumentaciju najkasnije tijekom petog (5) od dana zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Izvođač je obvezan izvršiti radove sukladno:

1.         Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13)

2.         Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

3.         Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14 i 44/17)

4.         Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015)

Količina i tehničke specifikacije

Količina predmeta upita ili nabave je definirana u troškovniku. U troškovniku je za sve proizvode kojima uz navođenje tipa stoji dodatak „ili jednakovrijedno” tj. ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod i u tom slučaju mora na za to predviđenim mjestima u troškovniku pojedine grupe predmeta nabave prema odgovarajućim stavkama navesti podatke o tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi.

Ponuditelj je u troškovniku dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i s PDV-om.

Rok izvršenja radova:

Rok izvršenja radova iznosi 60 dana od potpisa ugovora o izvođenju radova, a jamstveni rok za izvedene radove je 24 mjeseca.

U slučaju kašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, Naručitelj je ovlašten na naplatu ugovorne kazne, odnosno naplatu jamstva za uredno izvršenje Ugovora o izvođenju radova.

Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o izođenju radova. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi, te po toj osnovi nema pravo na dodatna potraživanja od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno najbolje ponude donosi Odbor za odabir najbolje ponude. Investitor nije u obvezi prihvatiti ponude niti jednog Ponuditelja bez dodatnog obrazloženja.

Rok za donošenje odluke o odabiru je najkasnije tijekom petog (5.) dana od isteka  roka za dostavu ponuda.

Osoba zadužena za koordinaciju i praćenju ponuda je fra Tonio Vučemilović, gvardijan. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će e u pisanom obliku elektronički (tonio.vucemilovic@gmail.com) i telefonom (099 1908439).